Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

Pisarz
6971 34ae 500
Pisarz
Pisarz
5126 52c5 500
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Pisarz

February 27 2015

Pisarz
2341 9273 500
Pisarz
4547 4641 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamrautyna mrautyna
Pisarz
Reposted fromvith vith viadotkliwie dotkliwie
4609 1c6c 500
Reposted frommartinini martinini viamrautyna mrautyna
2589 4c32 500
Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki viamrautyna mrautyna
4136 9ab9
Reposted fromtwice twice viamrautyna mrautyna
Pisarz
2683 40b5 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viamrautyna mrautyna
Pisarz
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem.
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viamrautyna mrautyna
Pisarz
9126 2d2e
Pisarz
9100 f33e
Pisarz
2406 b3d9
Pisarz
2406 b3d9

February 26 2015

Pisarz
Play fullscreen
MEGA MEGA MEGA MOTYWACJA. POPŁAKAŁAM SIĘ I MOGĘ STWIERDZIĆ ŻE JESTEM PRAKTYCZNIE "NIKIM" WIĘC DO DZIEŁA!
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
Pisarz
Pisarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl